بازخوانی الگوهای همگرایی گذشته در عصر معاصر

به گزارش وبلاگ نصرت، آخرین روز از همایش سه روز بین المللی همگرایی و واگرایی؛ گفتگویی میان فرهنگی-میان دینی، روز گذشته، چهارشنبه 22 اسفندماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

بازخوانی الگوهای همگرایی گذشته در عصر معاصر

علی اصغر مصلح، رئیس پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این همایش درباره موضوع همگرایی من و دیگری در شرایط غلبه قدرت سخنرانی کرد و گفت: همگرائی نحوۀ با هم بودن و با هم زیستنی است که تفاوت ها باقی می ماند و من و دیگری بدون نادیده دریافت یا حذف تفاوت ها، با حفظ تمایزات همراه می شوند.در متافیزیک از افلاطون تا هگل گرایش به اثبات هیأت های کلی و مطلق و ساختن نام های فراگیر حقیقت بود، اما در متفکران پس از نیچه، از روایت های فراگیر حقیقت چشم پوشی شده و به حفظ تفاوت ها و تمایزات گرایش نشان داده می گردد.

وی اضافه نمود: متفکرانی چون ماکیاولی، هابز، لاک و روسو که به بنیانی برای دولت می اندیشیدند، از جهتی دیگر با موضوع اساسِ پیوند میان افراد برای شکل گیری وحدت سیاسی روبرو بودند. الگوی لویاتانی هابز علاوه بر همۀ نکات و نتایج، دلالت بر شروع دورانی دارد که مبنای وحدت و باهم زیستن، ارادۀ قدرت است. اگر در گذشته به واسطۀ حقیقت و ارزش های متکی بر آن من در اتحاد با دیگری به ما تبدیل می شد. با واژگونی ارزش های پیونددهنده، اکنون از مبنای پیوند پرسش می گردد.همگرائی پرسش و موضوعی حادث است. چون فردی ظهور نموده که مایل به نادیده دریافت تمایزات و محو شدن در ما یی بزرگ که تفاوت ها به حداقل می رسد، نیست.

مصلح ادامه داد: یکی از تبعات شرایط غلبۀ قدرت، بحران مناسبات انسانی است. با واژگونی حقیقت ها، فضای زندگی انسان معاصر به صورتی ویژه از حقیقت های تلطیف نماینده خالی شده است. قدرت در صورت تکنیک، مناسبات مالیِ بورژوازی و نظام های سیاسی مختلف زندگی را خالی و خشن ساخته است. در زمانه غلبۀ فردهای متمایز، نمی توان بدون اندیشیدن به نسبت با دیگری، درصدد فراروایت های متکی بر چشم انداز فرد یا یک فرهنگ خاص بود. روایت های متکی بر یک فرهنگ خاص، اگر ادعای اطلاق داشته باشد، جز بر واگرایی نمی افزایند.وضع کنونی تمدن دنیای، پس از غلبۀ یکپارچه بر تمام سرزمین ها، دلیل ناکافی بودن روش های یکجانبه و مطلق گرا برای حلّ مسائل دنیای است.

رئیس پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: پذیرش تکثر و به رسمیّت شناختن مراکز جدید قدرت و رقابت، به معنای پذیرش گذر از نظم کنونی است. اما آیا با گذر از نظمی که تمدن دنیای ایجاد نموده، وارد واگرائی های خطرناک نمی شویم؟ چگونه می توان به تکثر و حفظ تفاوت ها دعوت کرد و این دعوت، در میدان قدرت به بهانه ای برای افزایش رقابت و واگرائی نگردد. باید الگوهای وحدت و همگرائیِ گذشته را در شرایط معاصر بازخوانی کرد و به صورت های جدید همگرائی اندیشید.توصیف متفکرانی چون فوکو از نظم قدرت، هرچند چنان سخت و صلب است که گویی مجالی برای حقیقت در آن نیست، اما افق هایی که متفکرانی چون هیدگر به عنوان امکانات انسانی (دازین) مطرح ساخته اند، هنوز امیدهایی را زنده نگه داشته است.

در ادامه سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران درباره موضوع اندیشه میان فرهنگی به عنوان شرطی ممکن برای مفاهمه میان دینی سخنرانی کرد. وی گفت: حضور واقعی و نقش آفرین ادیان در همزیستی انسان معاصر، برخلاف انتظارات و پیشگویی های سده پیش، بار دیگر با وضوحی تمام در رخدادهای دهه های اخیر چهره نشان داده است؛ هم به شکل واگرایی و رویارویی و هم - متأسفانه نادرتر - به شکل کوشش هایی برای همگرایی و تعامل میان پیروان ادیان. همگرایی ادیان در دوران معاصر، جستجوی آنها برای معنای زندگی است؛ هرچند ممکن است در معنایابی ها همچنان دچار واگرایی باشند. ضرورت همزیستی در دنیا واحد، بلکه تداخل میان جوامع دینی، پیروان ادیان را ناگزیر به پذیرش اصل وجود یکدیگر و نیز کوشش های غیر دینی برای معناجویی برای زندگی می سازد و از این جهت، زمینه یک همگرایی را فراهم می نمایند.

وی اضافه نمود: به علاوه، پیوند سنت های فکری و عملی دینی با فرهنگ ها نیز زمینه تأمل جدیدی در باب این کوشش در سطح درون دینی و برون دینی را فراهم ساخته که حرکت هایی در جهت تقریب مذاهب و نیز گفت وگوهای میان دینی را در پی داشته است. از سوی دیگر، در طی دهه های اخیر، تصور اندیشه میان فرهنگی و تفکر فلسفی میان فرهنگی افق های مهمی را در عرصه مواجهه میان فرهنگ ها گگردده است و در سطحی دیگر، به تأمل درباره امکان و وقوع این مواجهه می پردازند. پرسش محوری این گفتار، این است که دستاوردهای اندیشه میان فرهنگی تا چه اندازه می توانند در مفاهمه درون دینی و برون دینی مؤثر واقع شوند و آیا افق اندیشه میان دینی نمی تواند راه هایی برای برون رفت از مسائل و موانع در مواجهه میان دینی پیش پای جوامع دینی بگشایند؟

منبع: خبرگزاری مهر

به "بازخوانی الگوهای همگرایی گذشته در عصر معاصر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازخوانی الگوهای همگرایی گذشته در عصر معاصر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید